איומים

כשמדובר באיומים, החוק בוחר במודע להגביל את חופש הביטוי על מנת להגן על ערכים אחרים: שלוות הנפש, הביטחון וחירות הפעולה של המאוים.

מעשה של איום יכול להיות בכל דרך שהיא (בעל פה, בכתב ואף בתנועות גוף), תוך שימוש באמצעים שונים (דוא"ל, מכתב, כתבה וכו') ובאמצעות אדם אחר.

החוק אוסר לאיים על אדם אחר בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, בכוונה להפחיד את האדם או להקניט אותו.

אדם אשר איים על אדם אחר, כי הוא "ירצח אותו" למשל, במטרה להפחיד את אותו אדם, ייחשב כמי שביצע עבירת איומים, והוא יהיה צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר.

חובת ההוכחה

כדי להרשיע בעבירת איום, אין די בהוכחה שנאמרו ביטויים מאיימים, אלא יש להוכיח כוונה מיוחדת – כלומר שהדברים נאמרו מתוך כוונה של האדם להטיל אימה ומורא על המאוים.

מכיוון שמדובר בעבירה התנהגותית, אין צורך להוכיח כי האיום אכן השיג את מטרתו של המאיים, אלא מספיק בפעולת האיום עצמה, ככל שבוצעה מתוך כוונה להפחיד או להקניט.

על האיום להיות מופנה לאדם ושהאדם יקלוט אותו, שכן דברי איום שאדם משמיע לעצמו בלבד, אינם מהווים עבירה. גם אם לא התכוון המאיים להפחיד או להקניט את המאוים, די בכך שצפה שאפשרות זו עשויה להתממש ברמת הסתברות גבוהה בכדי שאמירתו תהווה איום.

הדיכוטומיה

לעיתים מתעורר קושי משפטי בהכרעה האם אכן מדובר בביטוי מאיים, שכן לא כל התייחסות שלילית נחשבת איום.

הקביעה נעשית על פי אמת מידה אובייקטיבית, מנקודת מבטו של "האדם מן היישוב" (אדם "ממוצע"), המצוי באותן נסיבות של המאוים, ולא מנקודת מבטו של המאיים בלבד. במילים אחרות – יש לבחון האם דברי האיום אכן מרתיעים ומטילים אימה מנקודת המבט של 'האדם הממוצע', שמצוי בנסיבותיו של המאוים.

כך למשל, נקבע על ידי בית המשפט (ת"פ 7464-03-10) כי בנסיבות מסוימות האמירה "אני אזיין אותך" אינה מהווה איום והיא חוסה תחת חופש הביטוי המוענק לאדם באשר הוא.

האם מותר לאיים?

איום בפגיעה אינו מהווה עבירה אם הדין מתיר את הפגיעה באופן שבו היא נעשתה. כך למשל, איום לתקיפה, אם הוא נעשה במסגרת הסמכות שהדין מעניק לבעל הסמכות ולשם הגשמת הסמכות, אינו נחשב לאיום לא חוקי ואין בו כדי לבסס אחריות פלילית.

למשל, אם שוטר "מאיים" על אזרח שהוא יעצור אותו, כאשר המעצר הוא באופן חוקי, הרי שהדבר לא יחשב כאיום. מנגד, אם שוטר יאיים על אזרח שהוא יכה אותו, הרי שייתכן שהדבר כן יהווה איום.

עו"ד פלילי עומר בללי בעל ניסיון עשיר בטיפול בתיקי איומים בכל שלבי ההליכים (חקירה, שימוע ומשפט) ומטפל בכל התיקים הללו.

* המידע בעמוד זה הוא בגדר מידע בלבד ואין לראות בו עצה משפטית. במידת הצורך – מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי שמכיר את הדקויות ולא להסתמך על מידע זה כהמלצה משפטית.