כתב אישום

הגשת כתב אישום על ידי המדינה היא אחת מנקודות התפנית הטראגיות בחייו של כל נאשם.

כתב אישום הוא מסמך משפטי אותו מגישים גורמי התביעה עת הם מחליטים להעמיד למשפט פלילי חשוד שהם סבורים שהתגבשה תשתית ראייתית מספקת להרשעתו.

כתב אישום צריך להכיל פרטים "יבשים" כמו שם הנאשם, מס' זהות וכד'. בחלקו השני כתב האישום צריך להכיל את העובדות המגבשות את מעשה העבירה ולפרט את סעיפי החיקוק בהם מואשם הנאשם. בחלק השלישי כתב האישום צריך לפרט את עדי התביעה.

חשוב לציין שיש מספר דברים שצריכים להתקיים בכתב אישום. למשל, הגורם שחותם על כתב האישום צריך להיות מוסמך כתובע או פרקליט. אם התביעה מעוניינת להשית עונש של מאסר בפועל, היא חייבת לציין זאת מראש בכתב האישום. ככל שיש כוונה לבקש לחלט רכוש שנתפס, על התביעה לציין את פרטי הרכוש אותו מבוקש לחלט.

חזרה מכתב אישום

חזרה מכתב אישום היא מצב בו התביעה או הפרקליטות חוזרת בה מכתב האישום שהגישה. זהו מקרה נדיר, אשר קורה כאשר התביעה או הפרקליטות מגיעים למסקנה, כי לא היה מקום להגיש את כתב האישום או אם התגלתה ראיה חדשה אשר מייתרת את הצורך בניהול ההליך הפלילי.

חזרה מכתב האישום אפשרית בכל שלב שלאחר תחילת המשפט ולפני שהנאשם נתן מענה לכתב האישום.

במצב כזה, כתב האישום יבוטל, אך הדבר לא יהווה זיכוי.

האם תיתכן חזרה מכתב האישום לאחר שהנאשם נתן כבר מענה לכתב האישום?

כן, בתנאי שהנאשם הודה בעובדות שלא היה בהן כדי להרשיע אותו. ככל שלא היה בעובדות שהודה בהן כדי להרשיעו, רשאית התביעה לחזור בה מכתב האישום ברשות בית המשפט.

במידה והתביעה חזרה בה מכתב האישום לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום – הדבר ייחשב לזיכוי.

חשוב לציין כי בהסכמת התביעה והנאשם, רשאי בית המשפט לבטל את כתב האישום בכל שלב עד להכרעת הדין, ודין הביטול יהיה כדין ביטול לפני תשובת הנאשם לכתב האישום.

לבסוף – אישום שבוטל בהסכמת הצדדים לא יוגש מחדש אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה רק במקרים חריגים.

תיקון כתב אישום

תיקון כתב אישום על ידי התביעה אפשרי בטרם הוקרא לנאשם ובטרם הוא מסר את המענה שלו (הודאה או כפירה). תיקון זה אפשרי מבלי לקבל רשות מבית המשפט.

לעומת זאת, אם הוקרא כתב האישום לנאשם וזה מסר את המענה שלו – התיקון יהיה אפשרי אך ורק ברשות בית המשפט.

ככלל, הנטייה של בית המשפט לאשר תיקונים בכתב האישום לאחר מענה היא נמוכה ככל שהתיקון מבוקש בהקשר לתשובת הנאשם. במילים אחרות: בית המשפט נוטה שלא לאפשר לתביעה לבצע "מקצה שיפורים".

* המידע בעמוד זה הוא בגדר מידע בלבד ואין לראות בו עצה משפטית. במידת הצורך – מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי שמכיר את הדקויות ולא להסתמך על מידע זה כהמלצה משפטית. לעו”ד בללי יש את מלוא הכלים לגבש הסדר טיעון מול התביעה, לשכנעה שלא להגיש את כתב האישום ולעיתים להוביל לביטולו בידי בית המשפט.