מחיקת רישומים פלילי/משטרתי

משטרת ישראל מנהלת שני סוגים של מרשמים: רישום פלילי ורישום משטרתי. כל אדם רשאי לעיין ברישומים אלה, אך לא לקבל עותק או לצלם.

רישום פלילי

הרישום הפלילי כולל מידע לגבי: הרשעה בבית משפט או בבית דין צבאי (בחלק מהעבירות); צווי מבחן; התחייבויות; צווי שירות לתועלת הציבור; קביעת בית משפט על כך שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין; אי הרשעה של קטין; שינוי מכוח חנינה או סמכות אחרת; החלטת נשיא
המדינה על קיצור או ביטול התיישנות עבירה או מחיקת עבירה.

הרישום הוא חסוי, אך קיימים גופים שונים שזכאים לצפות בו ואף להעביר אותו ביניהם. יחד עם זאת, קיימים גופים אשר רשאים לדרוש מידע מן הרישום הפלילי בתנאים מסוימים ולצורך מטרות ספציפיות. לעיתים גם נדרשת הסכמתו של האדם אליו נוגע המידע.

לאחר תקופת זמן מסוימת, שנספרת מיום מתן פסק הדין, מגיע שלב בו הרישום הפלילי מתיישן. ברגע שמתחילה תקופת ההתיישנות, ישנם מספר גופים שכבר לא רשאים לצפות במידע זה. יצוין, כי אם בפסק הדין הוטל עונש מאסר, תקופת הזמן תיספר מיום השחרור מהמאסר.

לאחר שמסתיימת תקופת ההתיישנות, חלה תקופת מחיקה, אז חל צמצום נוסף במספר הגופים שיהיו רשאים לצפות במידע.

משך תקופת ההתיישנות או המחיקה נקבע על פי סוג העבירה, העונש הנקבע בגזר הדין, וכן בשאלה האם לאותו אדם קיים רישום פלילי נוסף. לחלק מהעבירות אין כלל תקופת התיישנות או מחיקה, כלומר כלל הגופים רשאים לדרוש את המידע מהרישום הפלילי (למעט אם מדובר
בהחלטת נשיא המדינה).

יודגש, כי מעשית לא מדובר במחיקה פיזית מהרישום הפלילי, אם כי צמצום הגופים אשר רשאים לצפות בו.

בקשת חנינה: אדם עם רישום פלילי רשאי להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה לקיצור תקופת ההתיישנות או קיצור תקופת המחיקה של הרישום הפלילי. בכך, אם מתקבלת בקשת החנינה, הנשיא מונע מהגופים הזכאים לצפות ברישומו הפלילי של מבקש החנינה.

רישום משטרתי

להבדיל מהרישום הפלילי, המשטרה מנהלת רישום נוסף הנקרא רישום משטרתי. הרישום המשטרתי כולל מידע לגבי התיקים הבאים: משפט פלילי או חקירה שטרם הוכרעו; תיקים שנסגרו; הליכים שעוכבו; תיקים שהסתיימו בזיכוי; תיקים שכתב האישום בהם בוטל; תיקים שהסתיימו בהסדר.

פריטי הרישום חשופים למשטרה ולגופי ביטחון (מלבד מידע על תיקים שהסתיימו בזיכוי). יחד עם זאת, קיימים גופים אשר רשאים לדרוש מידע מן הרישום המשטרתי.

ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה רשאי לבטל את הרישום המשטרתי, למעט חריגים. השיקולים שייבחנו במסגרת בקשה לביטול רישום משטרתי הם, בין היתר: האם העבירה חמורה, כמה זמן עבר מאז ביצוע העבירה, גיל האדם ביום האירוע, נסיבות אישיות ומידע פלילי נוסף.

מחיקת הרישום משמעותה שאותו רישום לא יופיע יותר וכן, לא יועבר לגורמים אשר זכאים לצפות בו.

ביטול רישום משטרתי: רישום משטרתי יבוטל בחלוף 7 שנים מיום האירוע, בתנאי שמדובר בעבירה שאינה פשע.

ככל שמדובר בעבירה שנעברה בידי קטין, הרישום יבוטל לאחר 5 שנים מיום האירוע.

תדפיס מידע פלילי

תדפיס מידע פלילי מכיל את המרשם הפלילי: הרשעות, תיקי מב"ד (תיקים פתוחים), תיקים סגורים.

לאחרונה הוחלף חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (התשמ"א-1981) בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תשע"ט-2019). לפי החוק החדש, אדם שירצה לעיין ברישומו הפלילי, יוכל להגיע לתחנת המשטרה, לצפות בו ולהעתיקו בכתב יד, אך לא יוכל לקבל את המסמך או לצלם אותו כמו בעבר.

תדפיס המידע הפלילי הוא אישי, אולם ישנם גופים מסוימים אשר רשאים לעיין בו.

דרישה מצד מעסיקים או כל אדם אחר שלא רשאי בחוק לעיין בתדפיס המידע הפלילי מהווה עבירה פלילית וניתן לסרב לדרישה זו.

מחיקת רישומים היא אחד מהכלים החשובים שיש בידי עורך הדין הפלילי כדי לאפשר לחשוד לטהר את שמו ולהמשיך הלאה בחייו – בלי כתם שימשיך ללוות אותו.

מחיקת רישום משטרתי מתאפשרת במידה ותיק החקירה נסגר כתוצאה מחוסר ראיות או כתוצאה מ'נסיבות שאינן מתאימות להעמדה לדין'. לעיתים קרובות ובהתאם לבקשת החשוד – ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה ל"חוסר אשמה", ובכך להוביל למחיקת הרישום המשטרתי.

הסמכות למחיקת רישום פלילי היא בידי נשיא בית המשפט, והיא מיועדת למקרים מיוחדים וחריגים עם נסיבות יוצאות דופן, או למקרים בהם קיים אינטרס ציבורי, והוא אינו משמש כערכאות ערעור על החלטות של בית המשפט. בקשה שכזו תוגש על ידי עורך הדין הפלילי אחרי סיום כל ההליכים המשפטיים או מיצוי ההליכים במרכז לגביית הקנסות. ככל והבקשה סורבה, ניתן להגיש בקשה חדשה לאחר 6 חודשים ממיום מתן החלטת הסירוב.